Skip Navigation LinksAna Sayfa > Başkanlık > Görev ve Yetkileri

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

MERKEZ TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİNE DAİR

USULVE ESASLAR

BİRİNCİKISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

MADDE1 —(1) Bu Usul ve Esasların maksadı; 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Suİşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ilebelirlenen görevlerin yapılmasını, hizmetlerin geliştirilmesini, çalışmalarınverimli olarak sürdürülmesini sağlamak için Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkezteşkilatında yer alan hizmet birimlerine bağlı alt birimleri kurmak ve görevlerinibelirlemektir.

 

Kapsam

MADDE2— (1) Bu Usul ve Esaslar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkez teşkilatındakihizmet birimlerine bağlı alt birimlerin kuruluş ve görevlerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE3— (1) Bu Usul ve Esaslar, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİKISIM

Hizmet Birimlerinin Teşkilat ve Görevleri

----------…----------

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Başkanlığın görevleri

MADDE39—(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
  2. Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
  3. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
  4. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
  5. Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kuruluş

MADDE 40-(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,bu Usul ve Esasların ekli (VIII) sayılı cetvelinde gösterilen hiyerarşik sırayave yapılanmaya uygun olarak aşağıdaki şube müdürlüklerinden teşekkül eder:

 

1.      İdari İşler Şube Müdürlüğü

2.      Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü

3.      İnşaat Emlak ve Teknik İşler Şube Müdürlüğü

4.      Genel Evrak Şube Müdürlüğü

5.      Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

6.      Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

7.      Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

8.      Arşiv Şube Müdürlüğü

9.      Sivil Savunma ve Seferberlik Şube Müdürlüğü

10. Sosyal İşler ŞubeMüdürlüğü