Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Merkez Teşkilatının Görevleri Kuruluş ve Görevlerine Dair Usul veEsaslar

 

 

    Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

 

  • Harcama birimimizce edinilen taşınırların muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları ambarlarda muhafaza etmek.
  • Mevcut taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.
  • Taşınırlardan ekonomik olmayan, kullanılmayan, hurda nitelikli olanları belirlemek, kayıtlardan düşürmek.
  • Her mali yılsonunda ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
  • Harcama Birimimiz taşınır kesin hesabının çıkartılarak, Muhasebe birimine onaylatılması, Strateji Geliştirme ve Sayıştay Başkanlıklarına hesap dönem cetvellerinin gönderilmesi.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211. maddesinde belirtilen Giyim Yardımı Yönetmeliğine göre Bakanlığımız taşra personelinin Giyim Yardım Listelerini almak ve ilgili birimlere göndermek; Bakanlık merkez teşkilatında çalışan ve ayni giyim yardımı alması gereken personel ile Başkanlığımız personelinin Giyim Yardım Olurlarını almak ayni ve nakdi olarak giyim yardımlarının verilmesi,
  • Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin resmi mühür ve beratlarının yaptırılması vb. iş ve işlemler için Bakanlık Makamından Olur almak,
  • Bakanlık araç envanter listesinin çıkarılması ve takibini sağlamak,

  • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak